A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Ochrona danych osobowych

Klauzula obowiązku informacyjnego dla klientów

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szamotułach, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły, tel. 61 292 15 34.

2.W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - p. Karolina Sartowicz drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu: psse.szamotuly@pis.gov.pl .

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

−przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

−osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

−przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zleconych badań, jak również w celu prowadzonych postępowań administracyjnych.

4.Dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

− informacji czy przechowywane są Pana/Pani dane osobowe;

− dostępu do swoich danych osobowych;

− żądania sprostowania/uzupełnienia przechowywanych danych osobowych;

− sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

− żądania przeniesienia danych osobowych;

− wycofania zgody w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO).Opublikował: Admin PSSE
Publikacja dnia: 01.04.2019
Podpisał: Agnieszka Jachnik
Dokument z dnia: 14.06.2018
Dokument oglądany razy: 599